اروميه،کيلومتر10جاده مهاباد

کدپستی :5731165466

تلفن تماس: 33387224-044 (98+)

تلفن فروش : 33384439-044 (98+)

تلفن شکایت: 33387127-044 (98+)

سامانه پیام کوتاه: 3000454545

فاکس : 33383856-044 (98+)

ایمیل: crm.urmia@irandairy.ir