عکس بازدیدها

بازدید دانشجویان دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

بازدید کارشناسان وزارت کار