تاریخچۀ فعالیت بورس

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام ) در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۵۱تاسیس و تحت شماره ۱۹۲در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارومیه به ثبت رسیده است.این شرکت در تاریخ ۱۰/۱۱/۶۲مشمول بند (ج)قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شناخته شد و ازتاریخ فوق تا تاریخ۲۱/۰۷/۶۷توسط هیئت مدیرهمنتخب سازمان صنایع ملی ایران اداره می شد . با تبدیل مطالبات بانکها به سهام از تاریخ ۲۱/۰۷/۶۷به بعد اداره شرکت به هیئت مدیره منتخب بانکها واگذار گردید.باامضاء تفاهم نامه شماره ۸۷۶۶مورخ ۲۳/۱۲/۷۳تعداد ۳۶۶۰۴۵سهم یکهزار ریالی متعلق به بانک کشاورزی در شرکت شیرپاستوریزه ازتاریخ ۱۵/۰۵/۷۴به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی واگذار گردیده و در سال ۱۳۷۹شرکت صنایع شیرایران سهام بنیاد را خریداری نموده است.بموجب صورتجلسه مورخ ۰۹/۰۱/۸۳مجمع عمومی فوق العاده شرکت که درتاریخ ۲۵/۰۱/۸۳بشماره ۷۹۱/۱۹۲در اداره ثبت شرکت ها آگهی شده است،شرکت به سهامی عام تبدیل و درتاریخ ۳۰/۰۱/۸۳در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.نام شرکت از تاریخ ۳۰/۰۱/۸۳به عنوان سیصد و هشتاد و هفتمین شرکت پذیرفته شده در گروه “ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ” با کد “۰۲-۲۰-۱۵” و نماد “غشاذر” در فهرست نرخهای سازمان بورس اوراق بهادار (تالار فرعی)درج گردیده است.در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۳بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت،سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۳۶۰میلیون ریال به مبلغ ۳۱۰۸۰میلیون ریال منقسم به ۳۱۰۸۰۲۶۷سهم یکهزار ریالی با نام،افزایش یافته است.در اسفند ماه سال ۱۳۸۶کارخانه جدید شرکت واقع در کیلومتر ۱۳ جاده مهاباد افتتاح گردید.
در حال حاضر شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام ) جزء واحد های تجاری فرعی شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)است.مرکز اصلی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی(سهامی عام )در ارومیه واقع می باشد.