افتخارات شرکت

کسب لوح تقدیر و تندیس عناوین:

 • کارفرمای برگزیده حوزه سلامت در مقابله با ویروس کرونا در سطح کشور سال ۱۳۹۹
 • نشان سیمین بیستمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز سال ۱۳۹۷
 • نشان ایمنی و سلامت (سیب سبز) سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷
 • واحد صادرکننده نمونه استانی سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸
 • واحد نمونه صنعت ،معدن و تجارت سال ۱۳۹۴
 • فعال عرصه حوزه دامپزشکی توسط مدیر عامل پگاه آذربایجان غربی سال ۱۳۹۴
 • واحد نمونه استانی در سال ۱۳۹۳
 • کارفرمای نمونه وحامی کارگر در سال ۱۳۹۳
 • واحد نمونه ملی کیفی سال ۱۳۹۱ و۱۳۹۵
 • واحد برتر استانی از سازمان غذا ودارو سال ۱۳۹۱
 • واحد نمونه بهداشتی  سال ۱۳۸۹
 • واحد نمونه استاندارد در سالهای ۱۳۸۹الی ۱۳۹۴
 • دریافت عنوان واحد نمونه عرصه سلامت در سال ۱۳۹۳و۱۳۸۹
 • دریافت عنوان واحد کارآمد کشور در سال ۱۳۸۶
 • آزمایشگاه معتمد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ( آکرودیته )
 • نشان بین المللی غذای حلال
 • دریافت لوح صنعت سبز ودوستدار محیط زیست سال ۱۳۸۸
 • دارنده سیستم مدیریت یکپارچه IMS شاملISO9001: ،ISO 14001،OHSAS18001، ISO22000 و ISO 10002:2014و ISO 50001:2011