مدیران و معاونان

نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات سابقه اجرایی در شرکت سوابق مهم اجرایی
محمد اخلاقی اولقی معاون مالی و اداری فوق لیسانس ۲۶ سال مدیر عامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس و رئیس اداره جهاد کشاورزی سلماس
مرتضی مهدی زاده معاون بهره برداری فوق لیسانس ۱۵ سال مدیر فنی، رئیس کارخانه
وحدت ژاله مدیر مالی لیسانس ۸سال رئیس حسابداری
ناصر عسکری مدیر حراست فوق لیسانس ۱۶ سال کارشناس  بهبود و تأمین شیر- مسئول انبار- مدیر اداری
احمد آقاخانی مدیر تولید لیسانس ۱۵ سال مدیر تولید و مدیر کیفیت
صمد دلیر علی ملک مدیر کیفیت لیسانس ۱۱سال مدیرآزمایشگاه
تورج عباسپور مدیر بازرگانی فوق لیسانس ۱۵سال رئیس اداره خرید
علی جعفر زاده مدیر هماهنگی فروش لیسانس ۲۱سال رئیس اداره  تأمین و بهبود شیر خام مسئول انبارها
مهدی شریعتی فرد مدیر امور حقوقی فوق لیسانس ۱۹سال رئیس امور حقوقی و قراردادها
بهروز  قدیری مدیر تامین بهبودشیر فوق لیسانس ۱۵سال کارشناس کیفیت
شاهرخ نادری مدیر اداری فوق لیسانس ۱۶ سال کارشناس  بهبود و تأمین شیر
سارا پور ابراهیمی درگاه سرپرست حسابرسی داخلی فوق لیسانس ۲سال حسابرس در موسسات حسابرسی
محمد مهامی مدیر روابط عمومی لیسانس ۲۰ سال مدیر روابط عمومی
رجب همتی مدیر IT لیسانس ۱۸ سال مدیر IT
رامین مؤمنی مدیر انرژی لیسانس ۱۸ سال مدیر کیفیت- مدیر تولید
جعفر سلماسی مدیر فنی تولید لیسانس ۱۶ سال کارشناس فنی تولید
رسول فرجی مدیر فنی و مهندسی فوق لیسانس ۱۳ سال کارشناس برق
واحد حسنعلی زاده مدیر برنامه ریزی لیسانس ۱۰ سال کارشناس برنامه ریزی
شهرام طباطبایی محمدی سرپرست صادرات فوق لیسانس ۱۵ سال کارشناس  فروشکارشناس صادرات
توحید شاه حسینی سرپرست انبارها فوق لیسانس ۱۵ سال مدیر فروش