گزارش بازرسی قانونی

گزارش بازرسی قانونی

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ ‌سهام شرکت در پایان سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است : 

لیست سهامداران عمده شرکت تا تاریخ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ و تا تاریخ تائید گزارش
ردیف نام سهامدار ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تاریخ تایید گزارش
تعداد سهام درصد تعداد سهام درصد
۱ شرکت صنایع شیرایران (سهامی خاص ) ۳۴۵،۶۷۵،۳۲۱ ۸۶٫۴۲% ۳۴۵،۷۵۰،۸۲۱ ۸۶٫۴۴%
۲

 

سایرسهامداران(کمتر از یک درصد) ۵۴،۳۲۴،۶۷۹ ۱۳٫۵۸% ۵۴،۲۴۹،۱۷۹ ۱۳٫۵۶%
۳ جمع ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۰% ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰%